Cerrar
Test.pdf

Introduce tu email a continuación y te enviaremos un enlace de descarga.

Avaluacions sonomètriques i vibratòries
Laboratori d’Assaig segons norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005
Entitat d’Inspecció segons norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2004

Entidad Nacional de Acreditación

» Què és AVALUA?

AVALUA és una Entitat d’Inspecció especialitzada en l’avaluació de la contaminació acústica en tots els àmbits i sectors.

Realitzà també els assajos normalitzats necessaris per a la determinació de l’aïllament acústic dels paraments constructius en l’edificació. Determina mitjançant protocols normalitzats i metodologies normativament reglades, la quantificació i qualificació de l’emissió sonora i immissió sonora o vibratòria, d’un ítem objecte d’estudi. Així, una vegada obtinguts els nivells d’avaluació significatius per a caracteritzar-lo, mitjançant un acurat treball de camp, es contrastaran els valors amb els requeriments establerts en els documents normatius vigents d’aplicació. Posteriorment, s’emetrà una Declaració de Conformitat (favorable desfavorable no concloent) envers aquets texts legislatius. Els certificats emesos per l’Entitat d’Inspecció AVALUA, constitueixen documents de màxima empara i validesa legal, ja que ostenta la més alta acreditació en la matèria.

Acustica Industrial
AVALUA - Marca registrada
Diseño web - MONOK