Cerrar
Test.pdf

Introduce tu email a continuación y te enviaremos un enlace de descarga.

Avaluacions sonomètriques i vibratòries
Laboratori d’Assaig segons norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005
Entitat d’Inspecció segons norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2004

Entidad Nacional de Acreditación

» Notorietat en actuació pública i implicació social d'AVALUA

L’activitat d’AVALUA, no es circumscriu estrictament al desenvolupament del seu objectiu laboral i mercantil, sinó que pretén aportar a la nostra societat solucions i plantejaments per evitar el malbaratament de la qualitat de vida de les persones y del medi ambient, en quant a les afeccions per contaminació acústica es refereix. Per tot plegat, desenvolupa una intensa activitat pública, totalment desinteressada des de l’aspecte econòmic però amb una alta i gratificant recompensa de reconeixement social degut a la seva contribució en la millora del entorn amb l’aportació de criteris i accions que impulsen el desenvolupament acústicament sostenible.

Aquest desenvolupament, requereix especialment, la transformació dels mètodes de producció i dels patrons de consum, a més de la transformació dels patrons de conducta individual i social. Així, la sostenibilitat acústica seria part d’un model de desenvolupament social que persegueix conscienciar a la societat sobre els beneficis d’optar sempre per l’article, actitud, hàbit, etc. amb el menor impacte acústic possible d’entre les opcions que es te a disposició.

Bona part de la solució del problema passa per la solidaritat social, l’esforç empresarial per a l’actuació tecnològica, unida a la decisió política d’impulsar i fomentar l’aplicació de mesures educatives, tècniques, fiscals i legals.

Per tot això, una de les tasques que considerem fonamentals en la nostra activitat és la de la investigació, divulgació tècnico-científica en els medis de comunicació i la docència en diferents àmbits educacionals.

Investigació que necessàriament realitzem de forma continuada, al haver d’abordar diversitat de reptes a través de les demandes tècniques requerides, exigint-nos un esforç constant per a analitzar i diagnosticar les diferents problemàtiques d’afecció per renou que ens plantegen.

Docència que realitzem, en primer lloc a nivell de formació interna del nostre personal, i després a nivell extern i general, como és en el cas de la formació impartida, des de 1999, a la Universitat de les Illes Balears en el Màster de Qualitat i Gestió empresarial del Medi Ambient de la Càtedra Sa Nostra - UNESCO, a més d’impartir per a la Conselleria de Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, cursos de formació específica en acústica dirigits a professorat de Formació Professional.

També, realitzem de forma continuada, Cursos específics, conferències i Jornades Tècniques en Col·legis Professionals como és el cas del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Balears i del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de les Illes Balears.

Com considerem d’imperiosa necessitat la divulgació pedagògica, participem regularment en programes de televisió (TV Mallorca, IB3) de caràcter tècnico–científic. Som tertulians habituals de radio (Cadena SER - Mallorca, ONA Mallorca) abordant aspectes de temàtica ambiental, així com també és habitual la publicació d’articles especialitzats en la premsa escrita (Diari de Balears) i fòrums d’ Internet especialitzats.

La nostra participació també és present en Congressos d’Enginyeria, amb l’aportació de ponències sectorials:

III Congrés d’Enginyeria i Cultura Catalana: Tecnologia, Territori i Societat. – Universitat de les Illes Balears - Palma, 4,5 i 6 de desembre de 2008

Títol de la ponència: LA NECESSITAT DE COMPTAR AMB UNES ACURADES I EFICIENTS EINES DE GESTIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. CONSEQÜÈNCIES TÈCNIQUES, ECONÒMIQUES I SOCIALS

Participació a les fires Ecològica, celebrades en el Recinte Firal de les Illes Balears, de les edicions realitzades fins a la data (2003 i 2005), amb estand propi i amb la participació activa dels cicles de conferències.

Hem col·laborat activament en el procés legislatiu estatal i autonòmic, en la matèria, aportant sempre que sens ha requerit, la nostra experiència i coneixement tècnic, amb la matisació d’aplicació real.

Des de la direcció d’AVALUA, considerem que hem de ser pro actius per a la consecució de l’excel·lència. Tots i cada un de nosaltres tenim l’obligació de contribuir en la millora de la qualitat acústica del nostre entorn, afavorint el benestar de tot el conjunto de la societat.

Acustica Industrial
AVALUA - Marca registrada
Diseño web - MONOK