Cerrar
Test.pdf

Introduce tu email a continuación y te enviaremos un enlace de descarga.

Avaluacions sonomètriques i vibratòries
Laboratori d’Assaig segons norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005
Entitat d’Inspecció segons norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2004

Entidad Nacional de Acreditación

» Sa Costera - obres de canalització per l'aprofitament hídric del cabal d'aigua de la font.

Ítem d'inspecció: Avaluació de làfecció de contaminació acústica que generen les obres de canalització del cabal d'aigua de sa costera per a l'aprofitament hidràulic cap al sistema de subministrament d'aigua potable del municipi de Palma.

Peticionari: Centre Balear de Biologia Aplicada S.L., FCC

Data: Abril 2004

» Estacions de transfèrencia de residus a l'illa de Mallorca.

(Alcúdia, Binissalem, Calvià, Campos i Manacor)

Ítem d’inspecció: avaluació mediambiental d’impacte de contaminació acústica de les estacions de transferència, ubicades a l’illa de Mallorca, respecte el seu entorn.

Peticionari: Tirme S.A.

Data: 2006-2008, 2009

» Plantes de compostatge de Mallorca

(Ariany, Calvià, Felanitx i Sa Pobla)

Ítem d’inspecció: avaluació mediambiental d’impacte de contaminació acústica de les estacions de transferència, ubicades a l’illa de Mallorca, respecte el seu entorn.

Peticionari: Tirme S.A.

Data: 2006-2008, 2009

» Planta de tractament de rsu de Mallorca (Tirme –SCR)

Ítem d’inspecció: inspecció sonomètrica avaluadora de la contribució sonora generada per la instal·lació del sistema catalític de reducció de gasos nox (scr) a la planta de tractament de residus sòlids urbans de Son Reus – Palma de Mallorca.

Peticionari: Tirme S.A.

Data: abril 2006

Planta de tractament de rsu de Mallorca

» Parc de tecnologies ambientals Tirme (control zona i – àrea Can Canut, Son Reus – Palma de Mallorca)

Ítem d’inspecció: avaluació ambiental de nivells sonors en 22 punts de control fixats en l’entorn circumdant del parc de tecnologies ambientals de son reus (zona 1), establert en el programa de mesures i vigilància de les infraestructures previstes en el pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca.

Peticionari: Tirme S.A.

Data: campanyes sonomètriques 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

» Planta de tractaments de llots de depuració (Tirme – àrea Can Canut, Son Reus - Mallorca)

Ítem d’inspecció: inspecció sonomètrica avaluadora dels nivells sonors susceptibles de ser generats per la planta de secat solar de llots respecte el seu entorn immediat.

Peticionari: Tirme S.A.

Data: campanyes sonomètriques 2007, 2008

» Planta de tractament rsu de la ciutat autònoma de Melilla.

Ítem d’inspecció: avaluació ambiental d’impacte de contaminació acústica d’una planta integral incineradora de residus sòlids urbans, respete al seu entorn.

Peticionari: Residuos de Melilla S.A. - REMESA.

Data: 2007

» Infraestructura viària de la ronda nord de Felanitx

Ítem d’inspecció: informe d’avaluació d’impacte ambiental de contaminació acústica susceptible de ser generat pel trànsit de la futura infraestructura viària projectada de la ronda nord de Felanitx.

Peticionari: Ajuntament de Felanitx - Mallorca.

Data: 2005

» Estudi de delimitació de la servitud acústica pre i postoperacional del desdoblament de la carretera c-715, variant de Son Ferriol a Mallorca.

Ítem d’inspecció: desdoblament de la carretera c-715 variant de son ferriol. informe tècnic de predicció sonora i avaluació sonomètrica dels nivells sonors susceptibles de ser generats per la posada en funcionament d’ una infraestructura viaria envers un habitatge.

Peticionari: Esther Ramis – Son Ferriol Mallorca.

Data: 2006 (pre operacional) - 2008 (post operacional)

» Centrals de generació elèctrica Gesa – Endesa a les Illes Balears

Mallorca: Es Murterar, Son Reus, Ca’s Tresorer.

Menorca: Maó.

Eivissa: Eivissa.

Ítem d’inspecció: avaluació dels nivells sonors susceptibles de esser generats per diferents centres de geneneració elèctrica envers el seu entorn exterior circumdant.

Peticionari: Gas y Electricidad Generación S.A.U.

Data: 2007, 2008, 2009

» Subestacions i centres transformació Gesa - Endesa

Calvià, Andratx, Manacor, Es Bessons, Son >Orlandis, Palmanova, Palma- Son Oms, Sant Agustí, Santa Catalina, Nuredduna, Rafal, Coliseu.

Ítem d’inspecció: avaluació dels nivells sonors susceptibles de esser generats per diferents subestacions i centres de transformació envers el seu entorn exterior circumdant.

Peticionari: Endesa distribución eléctrica S.L.

Data: 2009

» Planta de tractament de RCDVP de Mac insular a Mallorca

Ítem d’inspecció: avaluació ambiental dels nivells d’immissió sonora registrats al perímetre circumdant d’una planta de tractament i gestió de residus de construcció – demolició, voluminosos i pneumàtics, necessari per a la seva caracterització sonora com a requisit indispensable de conformitat envers la normativa d’aplicació per a la seva posada en funcionament.

Peticionari: Mac Insular S.L.

Data: 2007- evaluación de seguimiento 2008

» Planta de tractament de RCDVP de Mac Insular a Mallorca.

modelització sonora i traçat isofònic de resposta per a determinar l’eficiència i dimensionat d’un apantallament acústic perimetral en una planta de tractament de residus, utilitzant els seus propis subproductes com a base d’actuació correctora.

Peticionari: Mac Insular S.L.

Data: julio 2009

Acustica Industrial
AVALUA - Marca registrada
Diseño web - MONOK