Cerrar
Test.pdf

Introduce tu email a continuación y te enviaremos un enlace de descarga.

Avaluacions sonomètriques i vibratòries
Laboratori d’Assaig segons norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005
Entitat d’Inspecció segons norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2004

Entidad Nacional de Acreditación

» A qui s’adreça la nostra tasca?

L’actuació inspectora d’AVALUA es requerida per l’administració pública (Tribunals de Justícia, ajuntaments, organismes autonòmics, etc) per a efectuar inspeccions sonomètriques reglamentàries.

Per l’avaluació de grans infraestructures industrials, viàries, aeroportuàries, ferroviàries, etc.

Per al sector industrial i de serveis en quan a activitats es refereix, o també per a particulars que es troben afectats per immissions acústiques diverses.

Pel que respecte a assajos in situ en l’edificació, tal i com estableix el recent publicat Codi Tècnic de l’Edificació CTE DB-HR de protecció enfront del renou, cobrim les demandes requerides tant pels:

  • Gabinets d’arquitectura facultatius dels projectes constructius, verificant i certificant el compliment normatiu dels elements dissenyats i executats.
  • Per a les promotores per a garantir que les edificacions no presenten patologies constructives en aquest sentit, permetent oferir un garantia legal com a segell de qualitat als seus clients, salvaguardant-los a més de futures reclamacions i demandes.
  • Per a titulars d’habitatges o d’unitats d’edificació que presenten patologies constructives per a manca d’aïllament acústic.

» Serveis d’avaluació del renou ambiental d’infraestructures

La legislació de rang superior del nostre marc normatiu, la comunitària Directiva 2002/49/CE sobre avaluació i gestió del renou ambiental, suposà l’origen i embrió de transposició per a la resta de documents normatius estatals que s’han anat desplegant. Dita transposició a l’estat espanyol es materialitzà amb la publicació de la Llei 37/2003 del renou , juntament amb els dos reglaments que l’han desplegada, d’una banda el Reial Decret 1513/2005 referent a l’avaluació i gestió del renou ambiental i d’altra el Reial Decret 1367/2007 referent a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.

El desplegament normatiu de la Llei 37/2003 del renou, culmina el procés amb el Reial Decret 1371/2007 pel que s’aprova el document bàsic “DB- HR enfront el renou” del Codi Tècnic de l’Edificació.

El renou o soroll ambiental es defineix en la Directiva Europea com el so exterior no desitjat o nociu generat per les activitats humanes, inclòs el renou emès pels mitjans de transport, pel trànsit rodat, ferroviari i aeroportuari i per emplaçament d’activitats industrials.

En el Reial Decret 1367/2007 s’estableixen els objectius de qualitat acústica i els valors límit d’immissió de les noves infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries, a més de fixar els dels altres emissors.

En base a aquests documents normatius, addicionant els que aniran desenvolupant les comunitats autònomes, la capacitat inspectora d’AVALUA cobreix tot el que fa referència a l’avaluació de la immissió sonora generada per aquestes infraestructures, inclús compta amb les eines informàtiques de modelització sonora per al traçat isofònic de resposta per a caracteritzar amb tot l’abast l’ítem objecte d’avaluació.

» Serveis d’avaluació sonomètrica a la industria i activitats

Totes les activitats estan sotmeses al compliment dels requisits normatius en quan a desenvolupar la seva activitat adequant els seus nivells d’emissió i immissió sonora per sota dels nivells màxim admissibles establerts en la legislació vigent d’aplicació en cada cas.

La verificació i certificació de les condicions de funcionament i operativitat de cada activitat, és la tasca habitual d’AVALUA, emetent la Declaració de Conformitat corresponent.

L’avaluació de cada activitat, s’efectuarà amb el treball de camp necessari per a caracteritzar ,en tot el seu abast, la contribució energètica sonora real cap el seu entorn, reflexant les condicions de funcionament més desfavorables.

En casos d’alta complexitat, s’utilitzaran eines informàtiques de modelització i representació gràfica de la resposta isofònica, validada i contrastada pels nivells sonomètrics enregistrats in situ. Aquesta caracterització complerta, aportarà la informació addicional als nivells d’avaluació obtinguts, permetent emetre una Declaració de Conformitat més acurada i representativa.

D’aquest mode la certificació d’AVALUA permet a les activitats industrials, comercials o de serveis, desenvolupar-se sense perjudici d’afecció a tercers, garantint l’activitat amb tota l’empara legal, obtenint així les corresponents llicències admistratives d’obertura i funcionament o també la consecució d’implantació de sistemes de Qualitat ISO 14000, etc.

D’igual forma l’acció inspectora d’AVALUA, actua en prevenció i protecció de la ciutadania enfront d’activitats sorolloses.

» Serveis d’avaluació sonomètrica i assajos in situ en l’edificació

El desplegament normatiu de la Llei 37/2003 del renou, culmina el procés amb el Reial Decret 1371/2007 pel que s’aprova el document bàsic “DB- HR enfront el renou” del Codi Tècnic de l’Edificació.

Amb la finalitat de garantir la seguretat a les persones, el benestar de la societat i el medi ambient, els edificis s’hauran de projectar, construir, mantenir i conservar de tal forma que es satisfacin els requisits bàsics relatius a l’habitabilitat pel que respecte a la protecció front el renou o soroll percebut, per a que no posi en perill la salut de les persones i els permeti realitzar satisfactòriament les seves activitats.

Aquest document bàsic té per objecte establir les regles i procediments que permetin complir les exigències bàsiques de protecció front el renou en l’edificació. AVALUA realitza, en aquest sentit, tots els procediments i assajos in situ normalitzats i establerts pel CTE DB-HR:

  • Mesurament del aïllament acústic en els edificis i dels elements de construcció. Mesura in situ del aïllament acústic al renou aeri entre locals segons UNE-EN ISO 140-4
  • Mesurament del aïllament acústic en els edificis i dels elements de construcció. Mesura in situ del aïllament acústic al renou aeri d’elements de façanes i de façanes segons UNE-EN ISO 140-5
  • Mesurament del aïllament acústic en els edificis i dels elements de construcció. Mesura in situ del aïllament acústic de trespols al renou d’impacte segons UNE-EN ISO 140-7
  • Mesurament del temps de reverberació de recintes amb referència a altres paràmetres acústics segons UNE-EN ISO 3382
  • Avaluació del aïllament acústic en els edificis i dels elements de construcció segons UNE- EN ISO 717 Part 1: aïllament al renou aeri, Part 2:aïllament al renou d’impactes.
  • Mesura in situ dels nivells d’immissió sonora de les instal•lacions segons ISO 1996 partes 1, 2 i 3 o legislació estatal, autonòmica o local de aplicació.

» Serveis d’avaluació de l’exposició sonora i vibratòria en l’àmbit laboral.

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscs Laborals, determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precisos per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront del riscs derivats de les condicions de treball. Entre les mesures a adoptar es troben les destinades a protegir els treballadors dels riscs derivats de l’exposició sonora i vibratòria en la jornada laboral. Dins aquest marc legislatiu entrà en vigor el Reial Decret 286/2006 sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors enfront dels risc relacionats amb l’exposició al renou, derogant i substituint els anteriors (RD 1316/1989). En aquest sentit també cal referenciar-nos en l’àmbit més específic d’exposició vibratòria al Reial Decret 1311/2005 sobre la protecció de la salut dels treballadors enfront als riscs derivats de l’exposició a vibracions mecàniques.

AVALUA realitza el servei inspector en aquest àmbit, ja que a més de comptar amb un cos d’enginyers inspectors especialitzats en acústica, compten també amb les acreditacions acadèmiques i competencials necessàries, essent Titulats Superiors en Prevenció de Riscs Laborals. D’aquesta forma el servei que ofereix l’Entitat d’Inspecció és complert abastant les diferents disciplines requerides per a verificar el compliment legal de qualsevol activitat, sobretot si l’objectiu és implantar un Sistema de Qualitat.

Acustica Industrial
AVALUA - Marca registrada
Diseño web - MONOK