Trajectòria

AVALUA destil·la i materialitza el coneixements d’enginyeria acústica acumulats en més de 25 anys d’experiència en el sector, per part dels seus fundadors, essent pioners en molts d’aspectes. El nostre ADN és de continua i permanent innovació.

El nostre leitmotiv és el de constituir una eina eficaç, eficient i útil a la societat. Treballem per garantir l’activitat, el desenvolupament econòmic sostenible i el benestar de les persones i el medi ambient.

AVALUA es constitueix el 23 d’abril de 2004 i sorgeix de la necessitat de desvincular l’acció inspectora de l’enginyeria d’Acústica Industrial de Tecnologies Mediambientals SL, en l’afany d’aconseguir la política traçada per la Direcció de l’empresa de desenvolupar un treball des de l’estricte rigor tècnic amb absoluta imparcialitat i objectivitat. Aquest últim aspecte és el que el nostre sistema garanteix, confirmant-ho amb l’acreditació ENAC, verificant-ho mitjançant auditoria periòdica.

És per això que des del primer moment es marca l’objectiu d’aconseguir la més alta acreditació i reconeixement de competència tècnica. En aquest sentit hem estat pioners en la nostra àrea geogràfica natural, les Illes Balears, i també en altres aspectes d’àmbit estatal.

Dita acreditació ENAC, ens ha permès exercir des de fa dècades, com a Pèrits judicials acreditats en matèria de contaminació acústica inscrits al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

El nostre àmbit d’actuació és estatal, assolint fites singulars i d’elevada complexitat. Aquest fet ha permès obrir nous reptes i en un món globalitzat, també atenem a singulars peticions d’àmbit internacional. La nostra acreditació compta amb un abast internacional permetent-nos aspirar al compliment d’aquest objectiu.

Projectes destacats

Redisseny del Ushuaïa Ibiza Beach Hotel
Premiat al 2018 com el millor Club del món per la International Nightlife Association
Hï Ibiza
Premiat al 2018 com el millor Club del món
Circus Mac Hotels Alcúdia
Iberostar Cala Barca
Hotel Portals Hills
Hotel Hostal Cuba
Revalorització Integral de la Platja de Palma (2011)
Eina estratègica de gestió acústica.
Bierkönig Platja de Palma
Reforma Palau Ca´n O’Ryan – Rialto Living
Concurs d’idees per a la reordenació urbanística de la façana marítima de Vilanova i la Geltrú
2015. 1er classificat en votació popular, 3er classificat votació jurat
Alger Dély Ibrahim
Projecte acústic i de branding Eco Fast Ferry Baleària
Previous slide
Next slide

Al ser Entitat acreditada per ENAC a Balears, tan les administracions autonòmiques com locals ens sol·liciten la inspecció reglamentaria de activitats i infraestructures delegant-nos la funció d’inspecció municipal (art. 92.4 de la Llei 7/2013).

Com a ressenya a destacar, indicar que en el any 2010 fórem seleccionats, junt amb la UPC i Axioma, com les enginyeries de referència per la Diputació de Barcelona, realitzant, nosaltres en particular, l’avaluació de la servitud acústica de les infraestructures viàries de Barcelona i mapes de Capacitat Acústica de diferents municipis de Catalunya. A les illes Balears, hem realitzat els principals mapes estratègics de renou (PRI Platja de Palma, Manacor, Felanitx) i d’altres mapes de detall, estudis acústics i projectes de referència en el sector, així com la redacció d’ordenances municipals.

L’activitat d’AVALUA, no es circumscriu estrictament al desenvolupament del seu objectiu laboral i mercantil, sinó que pretén aportar a la nostra societat solucions i plantejaments per evitar el malbaratament de la qualitat de vida de les persones y del medi ambient, en quant a les afeccions per contaminació acústica es refereix. Per tot plegat, desenvolupa una intensa activitat pública, totalment desinteressada des de l’aspecte econòmic però amb una alta i gratificant recompensa de reconeixement social degut a la seva contribució en la millora del entorn amb l’aportació de criteris i accions que impulsen el desenvolupament acústicament sostenible.

Aquest desenvolupament, requereix especialment, la transformació dels mètodes de producció i dels patrons de consum, a més de la transformació dels patrons de conducta individual i social. Així, la sostenibilitat acústica seria part d’un model de desenvolupament social que persegueix conscienciar a la societat sobre els beneficis d’optar sempre per l’article, actitud, hàbit, etc. amb el menor impacte acústic possible d’entre les opcions que es te a disposició.

Bona part de la solució del problema passa per la solidaritat social, l’esforç empresarial per a l’actuació tecnològica, unida a la decisió política d’impulsar i fomentar l’aplicació de mesures educatives, tècniques, fiscals i legals.

És per això que col·laborem activament, des de els nostres inicis, de forma altruista i filantròpica amb la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, així com també amb la Defensoria del Ciutadà del l’Ajuntament de Palma.

Per tot això, una de les tasques que considerem fonamentals en la nostra activitat, és la de la investigació, divulgació tècnico-científica en els mitjans de comunicació i la docència en diferents àmbits educacionals.

Docència que realitzem, en primer lloc a nivell de formació interna i continuada del nostre personal, i després a nivell extern i general, como és en el cas de la formació impartida, des de 1999, he impartit docència a la Universitat de les Illes Balears  en el Màster de Qualitat i Gestió empresarial del Medi Ambient de la Càtedra Sa Nostra – UNESCO, a més d’impartir per a la Conselleria de Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, cursos de formació específica en acústica dirigits a professorat de Formació Professional. També al 2018 a les Jornades del IES Politècnic de Palma, conferència de Gestió acústica dels espais oberts.

En el curs 2012, primera promoció, impartirem la formació específica en matèria d’anàlisi i avaluació de la contaminació acústica dins del marc formatiu del mòdul d’Expert Universitari en Canvi Climàtic, Contaminació Atmosfèrica i Renous inclòs en el Màster en Gestió i Enginyeria Ambiental. Títol de postgrau de la UIB. En el 2010 impartirem el curs d’acústica en el Máster de Robòtica de la UIB.

Som membres de la ponència tècnica constituïda pel Departament d’Activitats Classificades i d’Espectacles de la Conselleria d’Interior del Govern de les Illes Balears per l’anàlisi normatiu en l’establiment del mètodes i criteris d’avaluació en el desenvolupament i transposició reglamentària de la legislació autonòmica en matèria de contaminació acústica.

També, hem realitzat de forma continuada, Cursos específics, conferències i Jornades Tècniques en Col·legis Professionals como és el cas del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Balears, del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de les Illes Balears, i del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Menorca.

Val a dir que hem participat en tot el procés d’implantació legislativa en matèria de Soroll, ja que ja a l’any 2002 la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears ens va encarregar l’anàlisi i al·legació de l’esborrany de la Ley 37/2003 del Ruido per aportar la contribució particular d’implantació a les necessitats de les Illes Balears.

Posteriorment, en el any 2006, dins Comissió parlamentaria per l’anàlisi de l’esborrany de la Llei 1/2007 contra la contaminació acústica a les Illes Balears, ens requeriren l’anàlisi i revisió del document, el qual tingué que modificar-se en un 75% per a l’adaptació als requisits estatals de rang superior. No obstant, malgrat aquesta dràstica modificació, el document legal s’aprovà amb certes deficiències que pretenien esser esmenades amb el desplegament reglamentari de la Llei. Qüestió que a hores d’ara, el reglament resta encara pendent de ser publicat.

Investigació que necessàriament realitzem de forma continuada, al haver d’abordar diversitat de reptes a través de les demandes tècniques requerides, exigint-nos un esforç constant per a analitzar i diagnosticar les diferents problemàtiques d’afecció per renou que ens plantegen.

Hem participat activament en projectes de Recerca, d’Innovació i Desenvolupament, com el de la Càtedra ENDESA RED –UIB per a al disseny de models predictius de manteniment mitjançant anàlisi vibratori en transformadors elèctrics de potència. O en àmbit propi de la nostra enginyeria, desenvolupant sistemes innovadors de mesurament per a resolució de casos de complexitat elevada.

Divulgació, considerem d’imperiosa necessitat la divulgació pedagògica,  per això participem regularment en programes de televisió (TV Mallorca, IB3, TVE, 8TV) de caràcter tècnico–científic. Som tertulians habituals de ràdio (Cadena SER – Mallorca, ONA Mallorca) abordant aspectes de temàtica ambiental,  així com també és habitual la participació en publicació d’articles especialitzats en la premsa escrita (Diari de Balears) i fòrums d’Internet especialitzats.

En aquest mateix sentit, en el mes d’abril de 2009, fórem autors de la conferència realitzada per als responsables de la Conselleria d’Habitatge de les Illes Balears i demés administracions, així com dels diferents sectors implicats, entitats bancàries, promotors immobiliaris, constructores, etc. El tema de la ponència fou l’estudi i anàlisi dels costs d’implantació del nou Codi Tècnic de l’Edificació, en aplicació del Document Bàsic DB-HR de Protecció front al renou, versus l’anterior Norma Bàsica de l’Edificació NBE CA 88, aplicat a la tipologia constructiva millor parametritzada, la dels Habitatges de Protecció Oficial.

Igualment i abundant en l’esmentada temàtica, vaig presentar Ponència en el III Congrés d’Enginyeria i Cultura Catalana: Tecnologia, Territori i Societat, celebrat a la UIB, Palma, els dies 3,4 i 5 de desembre de 2008, amb el títol: La necessitat de comptar amb unes acurades i eficients eines de gestió de la contaminació acústica. Conseqüències tècniques, econòmiques i socials. Ponent a les I Jornades de sensibilització sobre el Soroll de Menorca, Maó 9 de maig de 2014.

Participació al Acusti.cat Congrés d’Acústica de Catalunya, celebrat en 25 i 26 d’abril de 2018, com a ponent i director de l’equip de treball en el projecte pilot: Sa Gerreria, respectar per a conviure. Transformació d’hàbits acústics.

Projecte pilot de la Defensora de la Ciutadania de l’Ajuntament de Palma per a la millora qualitativa de les condicions acústiques amb l’objectiu de garantir la correcta convivència i cohabitació d’usos en el barri històric de Sa Gerreria, mitjançant una acurada diagnosis i monitorització en continu, facilitant la democratització de la informació i permetent establir els mecanismes necessaris per a la transformació i integració social dels bons hàbits acústics.

DERECHO AL SILENCIO
(Herramientas jurídico-técnicas contra el ruido)

Francisco José Ojuelos: Tengo el honor y el placer de anunciar la publicación de la obra Derecho al silencio (Herramientas jurídico-técnicas frente al ruido) co-escrito con Bartomeu Rosselló i Boeres, amigo e ingeniero en acústica. El libro condensa la experiencia profesional de un ingeniero en acústica y un abogado que llevan más de una década colaborando en la puesta en pie del derecho contra la contaminación acústica. Años de experiencia profesional con la intención de ofrecer una herramienta práctica que no elude el análisis teórico de las normas y la jurisprudencia en lo que es necesario para dibujar un panorama completo. A partir de un asunto real como guía discursiva, el objeto central es el de esbozar el “Derecho al silencio”, concepto que pretende sintetizar la relevancia que sobre la normativa de contaminación acústica tiene el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y las posibilidades que se despliegan a su sombra.

En definitiva, es un instrumento jurídico con fundamentos técnicos que permitirá profundizar en la materia a quien ya se haya acercado a ella o completar una visión detallada a quien no lo haya hecho. A partir de la defensa contra el ruido sufrido en el domicilio, serán tratadas cuestiones esenciales en su órbita con el objetivo de describir un planteamiento de funcionamiento respetuoso con el ordenamiento jurídico. Permitir la compatibilización y la cohabitación de usos, de la mano de los medios técnicos y humanos y de la transparencia es esencial. A los autores, este conjunto de saberes les parece un tesoro; esperamos que al lector también.

Libro impreso

ISBN: 978-84-123250-3-4
Páginas: 238
Formato: Tapa blanda con solapas
Tamaño: 14×21 cm
Precio: 27.99 €

Editorial Amarante presenta: “Derecho al silencio”.

La presente obra condensa la experiencia profesional de un ingeniero en acústica y un abogado que llevan más de una década colaborando en la puesta en pie del derecho contra la contaminación acústica. Años de experiencia profesional con la intención de ofrecer una herramienta práctica que no elude el análisis teórico de las normas y la jurisprudencia en lo que es necesario para dibujar un panorama completo. A partir de un asunto real como guía discursiva, el objeto central es el de esbozar el “Derecho al silencio”, concepto que pretende sintetizar la relevancia que sobre la normativa de contaminación acústica tiene el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y las posibilidades que se despliegan a su sombra.

El libro pretende ser un instrumento jurídico con fundamentos técnicos que permita profundizar en la materia a quien ya se haya acercado a ella o completar una visión detallada a quien no lo haya hecho. A partir de la defensa contra el ruido sufrido en el domicilio, serán tratadas cuestiones esenciales en su órbita con el objetivo de describir un planteamiento de funcionamiento respetuoso con el ordenamiento jurídico. Permitir la compatibilización y la cohabitación de usos, de la mano de los medios técnicos y humanos y de la transparencia es esencial. A los autores, este conjunto de saberes les parece un tesoro; esperamos que al lector también.

Francisco José Ojuelos Gómez es abogado en ejercicio desde 2002, experto en litigación civil y contencioso-administrativa. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente e investigador en derecho alimentario en el Proyecto SPenT (Salud Pública en Transformación) de la Universitat de Lleida. Es autor de “El derecho de la nutrición” (Editorial Amarante, 2018) y ha publicado artículos y estudios en publicaciones de prestigio como la Revista Pediatría de Atención Primaria o la Revista Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona.

Bartomeu Rosselló i Boeres es Ingeniero especialista en acústica aplicada con una trayectoria de más de 25 años en el sector. Es CEO y fundador de Acústica Industrial, referente en instalaciones acústicas y de AVALUA, ingeniería y laboratorio de ensayo acreditado por ENAC. Cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito de la pericia judicial y es docente en másteres especializados de la Universitat de Illes Balears y en otras entidades y organismos de prestigio. Ha creado y desarrollado el Sistema de Monitorización Sonométrica en continuo SiMSo, empleado en actividades de referencia internacional para garantizar la convivencia y la cohabitación de usos.