Serveis

AVALUA, com a laboratori i enginyeria acústica, ha evolucionat en diferents serveis, en base i manteniment dels procediments establerts en el sistema de qualitat implantat per acreditació.

Metodologia operativa del servei

El nostre abast d’actuació, engloba tot el cicle en l’àmbit de l’acústica aplicada.

Anàlisi, diagnosi, prescripció, execució i certificació de resposta, per a resoldre qualsevol problemàtica o previsió de nova actuació.

Tot amb la garantia del rigor tècnic, objectiu i imparcial justificat a través de assajos normalitzats, modelitzacions de resposta sonora, i demés evidències justificatives que permetin la certificació de qualsevol ítem d’estudi.

Aquesta certificació pot ser permanent i continua en el temps. Les eines tecnològiques actuals ens han permès concebre un sistema de monitorització totalment innovador. Hem estat pioners en la certificació en continu en base a l’experiència dels procediments acreditats.

La nostra filosofia d’actuació és la de poder donar resposta integral a qualsevol necessitat d’aplicació acústica, tan en àmbit particular, empresarial o de responsabilitat de l’administració pública. No sols es la vessant tècnica sinó també des de l’òptica jurídica i de resposta social.

Fes clic a la imatge per obrir-la a pantalla sencera

Enginyeria acústica. Projectes singulars i diferenciadors

Una òptica d’actuació enfocada des de la innovació permanent; amb rigor d’execució i en base a la dilatada i qualificada experiència en el camp de l’enginyeria acústica. Imprescindible per assolir objectius diferenciadors i d’alt valor afegit.

Laboratori acreditat per ENAC en el camp de l'acústica

Laboratori acreditat per ENAC, amb núm. 887/LE1774.

AVALUA-SiMSo, Sistema de Monitorització Sonomètrica

Sistema de monitorització sonomètrica per a la gestió, control, vigilància y certificació acústica en continu d’activitats i esdeveniments.

Project Management Service

Consecució dels objectius per a la materialització de projectes amb temps i forma.

Servei de consultoria, assessorament tècnic - jurídic

Servei en l'àmbit d'actuació judicial i docent. Participació y redacció de documents normatius. Disseny d’instruments de gestió acústica i de plans d’actuació municipals i supramunicipals.