Sistema de Monitorització SiMSo

Sistema de monitorització sonomètrica per a la gestió, control, vigilància y certificació acústica en continu d’activitats i esdeveniments.

Com a societat ens hem atorgat unes reglamentacions i normatives per a garantir la correcta cohabitació d’usos i una convivència harmònica; en base a uns procediments d’avaluació que garanteixin l’objectivitat, essent quantificables i comuns.

En definitiva el que nosaltres perseguim com a tècnics i l’administració com a garant en vetllar pel compliment normatiu, és garantir la convivència, la compatibilització i la cohabitació d’usos.

Els ciutadans tenen tot el dret al descans, a un ambient sonor saludable. Així com les activitats i infraestructures tenen tot el dret a funcionar sempre i quan respectin els valors d’immissió sonora normativament establerts.

Per assolir aquests objectius, és indispensable que tots apliquem les eines d’avaluació i gestió de forma precisa, idèntica i sense interpretacions que les desvirtuïn, ja que de no ser així, tot el conjunt de la societat hi pot sortir perdent.

És per això que hem dissenyat un sistema de monitorització sonomètrica en continu per a garantir unes dades fiables les 24h del dia, els 365 dies de l’any.

Així, amb un sistema de gestió, control, vigilància i certificació acústica permanent, és la millor forma de demostrar el compliment normatiu per a totes les parts implicades.

La tecnologia actual ens permet tot aquest tractament de paràmetres i dades. Amb el nostre know how acumulat, i dilatada experiència de més de 25 anys en el sector de l’avaluació acústica, ens ha permès dissenyar un sistema eficaç i eficient per a la correcta gestió de les activitats sorolloses, emmarcar-les dins del rang de funcionament normatiu. Aquesta és la millor manera de garantir la seva funcionalitat i viabilitat econòmica.

Demostrar permanentment la correcta operativa funcional dins dels valors normatius, constitueix el millor exemple de bones pràctiques empresarials i de responsabilitat social.

El sistema de monitorització sonomètrica AVALUA-SiMSo és un sistema que permet registrar de forma continua els nivells de pressió acústica existents en una zona determinada.

El sistema AVALUA-SiMSo permet:

L’avaluació simultània multipunt, essent escalable, en funció de la casuística requerida, constituint una eina de gestió, vigilància, control i certificació acústica en continu.

Avaluar simultàniament tant la immissió com l’emissió sonora, amb la finalitat de tenir el control permanent i caracteritzar l’ítem com pertoca, amb tots els paràmetres acústics necessaris i podent obtenir àudios de forma instantània al esdeveniment sonor. Així com tot l’històric de registres.

Esdevé una eina imprescindible per a la gestió de l’activitat amb informació a temps real i d’acumulació històrica. És un instrument demostratiu de bona pràctica que acaba constituint un veritable sistema de seguretat acústica.

D’aquesta manera la propietat de l’activitat s’assegura complir amb els límits normativament establerts de forma permanent.

Es una eina consultable mitjançant una plataforma web accessible des de qualsevol lloc a traves d’un terminal i accés a Internet, amb observança dels valors límits normativament establerts.