Laboratori d'assaig acreditat per ENAC en el camp de l'acústica

Laboratori acreditat per ENAC, amb núm. 887/LE1774.

AVALUA, entitat d'Inspecció i Laboratori d'assaigs.

AVALUA és una Entitat d’Inspecció i Laboratori d’assaigs especialitzada en l’avaluació de la contaminació acústica en tots els àmbits i sectors. Determina mitjançant protocols normalitzats i metodologies normativament reglades, la quantificació i qualificació de l’emissió sonora i immissió sonora o vibratòria, d’un ítem objecte d’estudi. Així, una vegada obtinguts els nivells d’avaluació significatius per a caracteritzar-lo, mitjançant un acurat treball de camp, es contrastaran els valors amb els requeriments establerts en els documents normatius vigents d’aplicació. Posteriorment, s’emetrà una Declaració de Conformitat (favorable / desfavorable / no concloent) envers aquets texts legislatius. No obstant, fora de l’abast d’acreditació, realitzem també tots els assajos normalitzats en edificació, com la determinació de l’aïllament acústic dels paraments constructius, l’avaluació del temps de reverberació en recintes, etc. Els certificats emesos per l’Entitat d’Inspecció i Laboratori d’assaigs, AVALUA, constitueixen documents de màxima empara i validesa legal, ja que ostenta la més alta acreditació en la matèria. Aquesta acreditació suposa:

Reconeixement  internacional de la competència tècnica d’AVALUA  per part  d’un organisme independent i competent.

Ofereix la garantia que el laboratori ha estat avaluat i acreditat mitjançant un exigent control de qualitat independent.

El personal i instrumental ha estat degudament qualificat en el sistema de gestió que té implantat el laboratori.

Constitueix un fet diferenciador en el mercat, garantia d’integritat i  competència.

Aquesta es pot consultar a través del portal ENAC en el següent enllaç.